توجه: قبل از مطالعه با اساتید دانشگاه علامه و تربیت مدرس مشورت کنید زیرا ممکن است هرماه کتاب جدیدی اضافه شود. جزوات درسی دانشجویان دانشگاه هایی که ارشد تکنولوژی آموزشی دارند هم مهم است.

منابع آزمون دکتری:

نظریه های یادگیری

نظریه یادگیری، السون و هرگنان، ترجمه سیف، انتشارات دوران

روانشناسی پرورشی نوین ، تالیف دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

روانشناس تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت

روانشناسی تربیتی دکتر بیابانگرد، انتشارات ویرایش

روشها و فنون تدریس

الگوهای تدریس ۲۰۰۴ ترجمه بهرنگی و یا ترجمه مهر محمدی

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی(جلد ۱و ۲)

روش تدریس پیشرفته، هاشم فردانش

فنون تدریس” دکتر اسکندر فتحی آذر

تکنولوژی آموزشی

مبانی نظری تکنولوزی آموزشی .دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان، نشر بشری

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور

مباحث نوین در فناوری آموزشی ، سید عباس رضوی، انتشارات دانشگاه چمران

طراحی آموزشی اثربخش،گری آر موریسون، استیون ام روس و جرالد کمپ، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست

کتاب طراحی آموزشی دکتر رضوی و دکتر نوروزی انتشارات سمت

راهبردها و فنون طراحی  آموزشی، لشین، پولاک و رایگلوث، ترجمه دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت

یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یک، گریسون واندرسون،( ترجمه عطاران و ترجمه زارعی و صفایی موحد)

تولید فیلم های آموزشی ، سید عباس رضوی، سمت

جزوه های دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (اصول عکاسی، تولید فیلم های آموزشی، تولید برنامه های آموزشی و …)

تمامی مقالات جدید در حوزه تکنولوژی آموزشی مخصوصا در حوزه  e.learning

آمار و روش تحقیق

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر بیابانگرد، انتشارات دوران، جلد ۱و۲

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر حیدرعلی هومن

روش تحقیق در علوم رفتاری، بازرگان،  زهره سرمد ،حجازی، نشر آگاه

مقدمه ای بر روش آمیخته و کیفی، بازرگان، نشر دیدار

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

روش های آماری روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور، انتشارات پیام نور

زبان:

منبع مشخصی ندارد ولی کتاب های زیر توصیه می گردد

Essential words  for the TOEFL

۵۰۴

نمونه سوال های آزمون های زبان دانشگاه های تربیت مدرس و تهران

راهنمای آزمون زبان دکتری انتشارات کتابخانه فرهنگ

 کتاب تافل راهنما، نوشتۀ ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

تست های سالهاهای گذشته زبان

استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری مولفان: هادی مسیح خواه،  محمد وکیلی، ناشر: کتابخانه فرهنگ

 نمونه سوال های موجود در بازار