سرفصل دروس مقطع ارشد رشته های  تکنولوژی آموزشی و تحقیقات آموزشی توسط دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری منتشر گردید. اساتید رشته موظف خواهند بود صرفا طبق سرفصل های زیر تدریس نمایند.

برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی

برنامه درسی رشته تحقیقات آموزشی