چهارچوب سرفصل درس آموزش وب محور

مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

untitled

هدف کلی درس:

  • توسعه و تعمیق دانش دانشجویان در زمینه آموزش های مبتنی بر وب

اهداف جزئی درس  :

  • آشنایی با یادگیری الکترونیکی
  • آشنایی با ملزومات و زیرساخت های سیستم های آموزشی مبتنی بر وب
  • آشنایی با انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی
  • آشنایی با ابزارها و فن‌آوری­های آموزشی مبتنی بر وب

روش ارزیابی:

  • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
  • آزمون میان ترم: ۵ نمره
  • آزمون پایانی: ۱۵ نمره 

منبع آزمون میان ترم و پایانی: