چهارچوب سرفصل درس اصول طراحی پیام های آموزشی

مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

untitledهدف کلی درس:

 • قادر ساختن دانشجویان در به کارگیری رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی در پیام های آموزشی در محیط، مواد و وقایع آموزشی گوناگون.

اهداف جزئی درس  :

 • تعریف پیام آموزشی و انواع پیام آموزشی
 • کاربرد های رویکرد رفتارگرایی در طراحی پیام های آموزشی
 • کاربرد های رویکرد شناخت گرایی در طراحی پیام های آموزشی
 • کاربرد های رویکرد سازنده گرایی در طراحی پیام های آموزشی
 • اصول طراحی پیام
 • طراحی پیام های دیداری شنیداری
 • طراحی متون آموزشی و اطلاع رسانی

روش ارزیابی:

 • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
 • آزمون میان ترم: ۵ نمره ١٧ آذرماه
 • آزمون پایانی: ۱۵ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی: