اهداف :

فراگیران پس از پایان ترم قادرند:

  •  فازهای مختلف طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری الکترونیکی را نام ببرد.
  • بر اساس الگوی گانیه یکی از مفاهیم آموزشی را طراحی آموزشی کند.
  • سناریوی مربوط به هریک از مراحل گانیه را تهیه کند.
  • گزارش پیشرفت کار از پروژه خود تهیه کنند.

مراحل تهیه محتوا، طراحی و تولید شامل موارد زیر است که هرکدام در ادامه توضیح داده خواهد شد:

۱-    گرفتن محتوای خام از استاد درس (۱ نمره)

۲-   انتخاب الگوی طراحی آموزشی مناسب

۳-  بررسی محتوا و مشخص کردن اهداف، مطالب کلیدی و تهیه چکیده (۱ نمره)

۴-   اسکو بندی محتوا (۱ نمره)

۵-   تهیه سناریو برای گروه تولید (۲ نمره)

۶-   تهیه استوری برد(۲ نمره)

۷-  جمع آوری assetهای آموزشی

۸-  مشخص کردن گروه تولید و تولید برنامه(۳ نمره)

۹-   همکاری مشترک با گروه تولید

۱۰- مشاهده کار تولید شده هر جلسه و QC کردن محتوای تولید شده

۱۱- مشاهده کار توسط استاد درس و QC نهایی

 (کلیه مراحل فوق در این ترم بررسی خواهد شد)

۱-    گرفتن محتوای خام از استاد درس

در ابتدا محتوای خام از استاد درس گرفته  خواهد شد. محتوای این درس جزوه است که استاد درس تهیه کرده است. در جلسه ای که با استاد درس خواهیم داشت از ایشان می خواهیم تا موارد کلیدی از جزوه را هایلایت کنند.

۲-   بررسی محتوا و مشخص کردن اهداف، مطالب کلیدی و تهیه چکیده

در این مرحله ابتدا یکبار محتوا  تا آخر مطالعه می شود و سپس اهداف آن نوشته می شود و در نهایت خلاصه ای از فصل تهیه می گردد.

۳-  اسکو بندی محتوا

در این مرحله محتوای خام تقسیم بندی می شود زیرا کار نهایی که توسط برنامه فلش ساخته می شود نباید بیشتر از ۳دقیقه باشد زیرا حجم برنامه که بالا می رود به راحتی آپلود نمی شود.

۴-   تهیه سناریو برای گروه تولید

محتوای مربوط به این درس بسیار زیاد است در کلاس موارد بررسی خواهد گردید. نمایش قالب سناریو برای وزارت آموزش و پرورش. نمایش نمونه سناریو پروژه درس آموزش و پرورش .

۵-   جمع آوری assetهای آموزشی

Assetهای آموزشی شامل تصاویر مربوطه، صدای مورد نیاز می باشد در این مرحله کلیه متن توسط گوینده خوانده می شود و توسط طراحان ادیت می شود. چون معمولا گروه تولید زمان کافی ندارند.

۶-   مشخص کردن گروه تولید

توسط سرپرست گروه طراحی آموزشی گروه تولید کننده مشخص می شود طراح آموزشی خود به طور مستقیم با مدیر تولید گروه تولید جلسه ای خواهد داشت و نکات مورد نظر را منتقل می کند.

۷-  همکاری مشترک با گروه تولید

طراح و اعضاء گروه تولید با یکدیگر کار می کنند طراح به طراحی فصل بعد می پردازد و گروه تولید به تولید فصل قبل و هرگاه با مشکل مواجه شد از طراح سوالات خود را می پرسد. در جدولی نیز تاریخ مربوط به دریافت محتوا از استاد و طراحی و تحویل آن به گروه تولید و تولید آن نوشته می شود این جداول بر روی دیوار شرکن نصب می شود تا مدیر عامل نیز از جریان مراحل تولید آگاه باشند و در ضمن این روش رقابت شدیدی بین اعضاء گروه ها ایجاد می کند.

 

۸-  مشاهده کار تولید شده هر جلسه و QC کردن محتوای تولید شده توسط طراح

در این مرحله کار تولید شده هرجلسه توسط طراح مورد بازبینی قرار گرفته و نکات مربوطه در برگه های کنترل کیفیت(QC) نوشته می شود و توسط گروه تولید اصلاح می گردد .

۹-   مشاهده کار توسط استاد درس و QC نهایی

درانتها نیز کارتولید شده به استاد درس نشان داده می شود و نکاتی رانیز ممکن است ایشان مطرح کنند. در نهایت نحوه تهیه گزارش کلی پیشرفت کار با نمایش نمونه کار تولید شده برای آموزش و پرورش ارائه گردید.

 در ضمن در هر جلسه طراحی آموزشی بر اساس الگوی گانیه نیز ارائه خواهد شد

فایلهای مربوط به مراحل تولید محتوای الکترونیکی: