چهارچوب سرفصل درس تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسیمدرس: دکتر مونا احمد مخبری

روش ارزیابی:

  • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
  • آزمون میان ترم: ندارد
  • پروژه: ۸ نمره
  • آزمون پایانی: ۱۲ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی:

دانلود اسلایدهای درس تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی