چهارچوب سرفصل درس سمینار رویکردهای نوین در برنامه درسی

    مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

روش ارزیابی:

  • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
  • آزمون میان ترم: ندارد
  • پروژه: ۱۵ نمره
  • آزمون پایانی: ۵ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی:

ندارد