چهارچوب سرفصل درس طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب

مدرس: دکتر مونا احمدمخبریuntitled

هدف کلی درس:

 • تعمیق دانش دانشجویان با عناصر نظری و عملی طراحی و تولید برنامه ها و مواد آموزشی تعاملی مبتنی بر وب

اهداف جزئی درس  :

 • آشنایی با ملزومات و  زیرساخت های سیستم های آموزشی مبتنی بر وب
 • آشنایی با تحلیل سیستمهای آموزشی مبتنی بر وب
 • آشنایی با طراحی دوره های تعاملی آموزشی مبتنی بر وب
 • آشنایی با ابزارها و فن‌آوری­های آموزشی مبتنی بر وب

روش ارزیابی:

 • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
 • آزمون میان ترم: ۵ نمره
 • آزمون پایانی: ۱۵ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی:

فایلهای مربوط به مراحل تولید محتوای الکترونیکی:

 1. نمونه سناریو
 2. جدول خام استوری برد
 3. نمونه استوری برد ۱
 4. نمونه استوری برد ۲
 5. جدول اجزاء آموزش
 6. طراحی آموزشی بر مبنای الگوی گانیه
 7. گزارش پیشرفت پروژه