چهارچوب سرفصل درس فناوری های سیار در آموزش و یادگیری

مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

 %d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1

هدف کلی درس:

  • تجزیه و تحلیل کاربرد فناوری های نوین در آموزش، فرایند طراحی و مسائل مرتبط با آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی، بررسی چالش های فراروی به کارگیری فناوری ها در آموزش

رئوس مطالب  :

  • آشنایی با مفاهیم و جایگاه فناوری های سیار در آموزش و یادگیری
  • کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش و یادگیری
  • نظریه های تلفیق فناوری های سیار در برنامه های درسی
  • تجربه سایر کشورها در زمینه تلفیق فناوری های سیار در آموزش و یادگیری
  • بستر سازی برای یادگیری سیار
  • مسائل مرتبط با تلفیق فناوری های نوین در آموزش و یادگیری

روش ارزیابی:

  • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
  • آزمون میان ترم: ۵ نمره
  • آزمون پایانی: ۱۵ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی: