مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

هدف کلی درس:

 • توسعه و تعمیق دانش دانشجویان در زمینه تکنولوژی آموزشی

اهداف جزئی درس  :

 • مبانی تشکیل دهنده تکنولوژی آموزشی
 • ——اشاره ای سریع به انواع علوم
 • —تعریف و ماهیت تکنولوژی آموزشی
 • —دو تعبیر از تکنولوژی آموزشی
 • —فواید تکنولوژی آموزشی
 • —دو مکتب فلسفی عمده تاثیر گذار بر تعلیم و تربیت
 • —سه رویکرد عمده روانشناسی برآمده از این دو مکتب
 • —سه نگاه تاریخی به تکنولوژی آموزشی 

روش ارزیابی:

 • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
 • آزمون میان ترم: ۵ نمره ١٨ آذرماه ١٣٩۵ 
 • آزمون پایانی: ۱۵ نمره 

منبع آزمون میان ترم و پایانی: