مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

untitledهدف کلی درس:

 • آشنایی دانشجویان با ابعاد نظری و عملی کاربرد رایانه در آموزش

اهداف جزئی درس  :

آشنایی دانشجویان با:

 •  کاربرد رایانه در آموزش و یادگیری سطوح گوناگون آن
 • انواع برنامه های یارانه ای در آموزش
 • مفاهیم فناوری اینترنتی
 • ابزارهای جستجو اطلاعات و منابع اینترنتی
 • ابزارهای تهیه و ارائه محتوا
 • ابزارهای نشر ایده و حضور در محیط آنلاین
 • ابزارهای گفتگو و مشارکت
 • ملزومات و زیرساخت های یادگیری الکترونیکی

روش ارزیابی:

 • آزمون میان ترم: ۵ نمره
 • آزمون پایانی: ۱۵ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی برای کلاس های بدون کامپیوتر:

اسلاید های آموزشی درس کاربرد رایانه در آموزش