نمونه استوری برد بر اساس الگوی گانیه چهارچوب سرفصل درس کاربرد نظریه های یادگیری درآموزش مجازی

مدرس: دکتر مونا احمدمخبری

nazariyeha

هدف کلی درس:

 • آشنا نمودن دانشجو با مفاهیم و نظریه های جدید یادگیری در حوزه آموزش های مدرن نظریه های فراشناختی، نظریه های انگیزشی (نظریه و ارزش) و باورهای معرفت شناختی و کاربرد آن در محیط های حضوری، آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی.

اهداف جزئی درس  :

آشنایی دانشجو با :

 • مکاتب یادگیری در یادگیری الکترونیکی
 • پیشنهادهای نظریه رفتارگرایی در یادگیری الکترونیکی
 • مؤلفه های کاربرد نظریه رفتارگرایی در یادگیری الکترونیکی
 • پیشنهادهای نظریه شناخت گرایی در یادگیری الکترونیکی
 • مؤلفه های کاربرد نظریه شناخت گرایی در یادگیری الکترونیکی
 • پیشنهادهای نظریه ساختن گرایی در یادگیری الکترونیکی
 • مؤلفه های کاربرد نظریه ساختن گرایی در یادگیری الکترونیکی
 • کاربرد نظریه واقع گرایی در یادگیری الکترونیکی
 • نظریه عامل اجتماعی
 • نظریه­­ ی واسطه­ ی اجتماعی
 • نظریه بارشناختی
 • نظریه شناختی – اجتماعی بندورا
 • کامپیوتر به‌عنوان حامی اجتماعی
 • نظریه شناختی یادگیری چندرسانه‌ای
 • فرایند­های شناختی مهم در یادگیری چندرسانه­ای
 • شخصیت­ها، یا مربی­ها و یا عوامل آموزشی روی صفحه
 • نظریه گفتگو در آموزش مجازی
 • آموزش مداری
 • سبک های یادگیری در آموزش مجازی

روش ارزیابی:

 • ارزشیابی مستمر کلاسی: جهت مرور مفاهیم
 • آزمون میان ترم: ۵ نمره
 • آزمون پایانی: ۱۵ نمره

منبع آزمون میان ترم و پایانی: