ساعات حضور در دانشگاه علوم تحقیقات

untitledدانشجویان عزیز ساعات حضور بنده در دانشگاه علوم تحقیقات در جدول آمده است. لطفا پس از  هماهنگی قبلی با اینجانب به اتاق کنترل کلاس ها و یا اتاق گروه مشاوره مراجعه فرمایید.