سوابق فعالیت های آموزشی دکتر مونا احمدمخبری

مؤسسه محل تدریس نام دوره/ درس تاریخ
دانشگاه علامه طباطبائی کارشناسی وکارشناسی ارشد ۹۰ تاکنون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارشناسی وکارشناسی ارشد ۹۰ تاکنون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز کارشناسی ارشد ۹۳تاکنون
دانشگاه علمی کاربردی کارشناسی ۹۰ تاکنون