قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی ۹۵ و ۹۴

آزمون های پایان ترم تمامی دروس از جزوات مربوطه خواهد بود ونمونه سوالات صرفا جهت آشنایی دانشجویان جدید الورود با نحوه طرح سوالات می باشد.