قابل توجه دانشجویان ورودی مهر ۹۵

کلاس درس اصول طراحی پیام های آموزشی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ آبان ۹۵ تشکیل نخواهد شد.